Auteursblog

Inleiding

In deze sectie houdt de auteur u op de hoogte van nieuwe zaken, weetjes en vooral ontwikkeling van de site. Deze sectie is dan ook voortdurend onderhevig aan actualisatie.

Uiteraard beperkt de blog zich vooral tot de meidagen 1940 aan het maasfront, maar worden regelmatig zijstappen gemaakt naar andere activiteiten van Stichting Kennispunt Mei 1940.

Stichting Kennispunt Mei 1940

In juli 2008 is door de oorspronkelijke webredactie van Stichting de Greb - uitgebreid met Hugo van Dijk - de Stichting Kennispunt Mei 1940 opgericht. De nieuwe Stichting is echter in december 2011 teruggebracht tot twee bestuursleden, te weten Hugo van Dijk en Allert Goossens .

Vanuit deze Stichting worden onze websites www.waroverholland.nl , www.zuidfront-holland1940.nl en www.maaslinie-mei1940.nl beheerd. Bovendien komt er op de Stichting Kennispunt Mei 1940 URL een centrale Stichting website waarop algemene informatie zal worden geplaatst.

De website www.dordtopenstad.nl , die in wezen een franchise is van de oude Grebbe format maar waarvan de content geheel van (wijlen) Jan van de Vorm is, zal niet in de nieuwe style-sheet worden gepresenteerd en blijft slechts passief in beheer.

Er wordt door de Stichting Kennispunt geen forum of discussiegroep beheerd. Wel kan er per e-mail worden gecorrespondeerd met het beheer.

Belangrijke aanpassingen content

De aard en bedoeling van deze website is dat lezers meegroeien met het onderzoek. Als studie en onderzoek uiteindelijk een stuk content oplevert dat met vertrouwen kan worden geplaatst, dan wordt dit zichtbaar voor de bezoekers. De bezoeker mag er vanuit gaan dat content niet op lichtvaardige gronden wordt gepubliceerd. Desalniettemin blijven onderzoeken op de achtergrond doorlopen. Die onderzoeken leveren regelmatig nieuwe informatie op, soms zelfs nieuw ontsloten bronnen. Dat geeft soms aanleiding reeds geplaatste content te wijzigen. Eén van de grote voordelen van publicatie via nieuwe media, want bij een uitgegeven werk moet men herdukken of errata hanteren, wat lang niet altijd praktisch is. Omdat blijkt dat veel bezoekers de content op deze website uitprinten, kan het desondanks zijn dat men 'oude' informatie heeft opgeslagen of geprint. Omdat de content regelmatig op bepaalde aspecten wordt gewijzigd of aangevuld, kan esentiële informatie zodoende gemist worden. Daarom heeft auteur dezes besloten om voorname wijzigingen langdurig zichtbaar te maken in dit hoofdstuk, zodat bezoekers voor een langere periode na kunnen zien wanneer welk voornaam stuk informatie wanneer is gewijzigd.

Onderzoeken

Voor de lezer/bezoeker is de hoeveelheid energie, tijd en geld die gaat zitten in de talloze onderzoeken niet zichtbaar. U ziet slechts de resultaten ervan. Vele onderzoeken zijn echter gaande, en dan blijkt dat je jarenlang studeren niet als garantie kunt zien voor het beheren en bezitten van de 'juiste' informatie. Daarom worden regelmatig nieuwe onderzoeksresultaten bereikt. In dit hoofdstuk worden belangrijke lopende onderzoeken aangaande het maasfront gepubliceerd en enige tijd na afronding weer verwijderd.

Nieuwste toevoegingen

Binnen afzienbare tijd zullen de gesneuvelden van de Sturmabteilung Koch, belast met de verovering van het fort Eben Emael en de bruggen te Canne, Vroenhoven en Veldwezelt, online geplaatst worden op het Ereveld. Zoals u van ons gewend bent zal er nadere informatie, voor zover wij dit weten te achterhalen, toegevoegd worden. Het onderzoek naar de gesneuvelden is op dit moment nog steeds gaande en het eind is nog niet in zicht. Door de ons allen bekende E.H. Brongers is een lijst samengesteld van de Duitse soldaten die in Nederland sneuvelden gedurende of ten gevolge van opgelopen verwondingen tijdens de meidagen van 1940 hier ten lande, dan wel alhier begraven werden. Nadat het benodigde bronmateriaal met betrekking tot S.A. Koch verzameld was bleek ons, naast het foutief duiden van lokatie of wijze van sneuvelen, het navolgende: Op de lijst van Brongers worden 43 gesneuvelden van S.A. Koch genoemd. Deze lijst hebben wij vervolgens vergeleken met de lijst gesneuvelden in het Kriegstagebuch (KTB) van de S.A. Koch. Daar bleken ook de namen van 43 gesneuvelden geregistreerd te staan, echter bij nader vergelijk ontdekten wij dat 6 door Brongers vermelde gesneuvelden niet in het KTB genoemd worden en vice versa.  Dit leverde ons het eerste nieuwtje met betrekking tot S.A. Koch op. In plaats van de in de gangbare literatuur genoemde 42 of 43 gesneuvelden was er dus sprake van 49 gesneuvelden. Arnold Lasoe, hij werd al eerder genoemd als steun in het onderzoek, traceerde vervolgens een tot heden onbekende gesneuvelde die begraven ligt in Aachen. Vervolgens werd besloten alle genoemde personen uit de Erkennungsmarkenverzeichnissen te bevragen bij de Volksbund. Meer dan 500 bevragingen later konden wij vaststellen dat deze bevraging één mogelijk later aan zijn verwondingen overleden parachutist opgeleverd had. Het onderzoek naar de gesneuvelden, dat blijft doorgaan, heeft gisteren wederom de naam van een gesneuvelde opgeleverd. Het totaal aantal gesneuvelden van de S.A. Koch kan hierdoor, tot op heden, bijgesteld worden naar 52.

Een volgend probleem die zich aandiende was het op de juiste positie plaatsen van deze gesneuvelden. Wie bevond zich bij welk onderdeel en sneuvelde waar. Ook hier liepen, en lopen, wij nog steeds tegen een aantal bijzondere zaken op. Een aantal gesneuvelden bleek niet te worden vermeld in de database van de Volksbund en derhalve valt vooralsnog niet vast te stellen waar zij begraven zijn. Derhalve kunnen de personalia niet geverifieerd worden. Dit doet zich voornamelijk voor bij de bemanning van de JU52’s, waarvan geen Erkennungsmarkenverzeichnis bekend is. Indien niet vastgesteld kan worden waar een persoon begraven is, wordt het wel heel lastig om aan voor het onderzoek belangrijke gegevens te komen. Daarnaast is ons gebleken dat gesneuvelden van Canne en Vroenhoven begraven werden in massagraven te Vroenhoven, of dat niet geregistreerd is waar zij gesneuveld zijn. Hierdoor ontstond de situatie dat te Canne gesneuvelden geregistreerd staan als gesneuveld te Vroenhoven. Ook bleek de in het KTB vermelde plaats van sneuvelen niet met zekerheid bevestigd te kunnen worden en waren zoals gezegd 6 gesneuvelden niet genoemd in het KTB. Nu is een optie de Erkennungsmarken(EKM), de herkenningsplaatjes, te gebruiken om vast te stellen waar een gesneuvelde ingezet was. De gesneuvelden met een EKM van 8./FJR2 behoorden bijvoorbeeld tot een bepaalde sMG-Halbzug, die met een EKM van de Zug Witzig zouden in principe ingezet moeten zijn op Eben Emael, etc. Echter bleek bij kruisvergelijking van de gevechtsverslagen en Erkennungsmarkenverzeichnissen dat bij de bruggen manschappen van de Zug Witzig waren ingezet, en omgekeerd, op Eben Emael manschappen waren ingezet die blijkens EKM bestemd waren om ingezet te worden bij de bruggen. De verdere details zullen wij u besparen maar u begrijpt dat het in kaart brengen van gesneuvelden voor het Ereveld meer werk met zich meebrengt dan voor u zichtbaar is. Toch zijn wij er in geslaagd een duidelijk en op feiten gebaseerd overzicht samen te stellen. [HvD]

[22 april 2012 ] Een beschouwing betreffende de betrouwbaarheid van de geschiedschrijving is toegevoegd aan de website onder het hoofdstuk Algemeen - kritiek op derden . Hierbij is "Het gevecht te Neerbosch " als voorbeeld genomen, aangezien uit gedegen onderzoek bleek dat de beschrijving van dit gevecht door de alom bekende E.H. Brongers , na gebruikmaking van alle bekende Nederlandse en Duitse bronmaterialen onzerzijds, opvallend "gekleurd" was. De lezer mag zijn conclusie trekken. [HvD]

[29 juli 2012 ] Vanuit België ontvingen wij van dhr. R. van der Elst een kopie van het Sterbebild van Obergefreiter Helmut Bögle . Bögle behoorde tot Trupp 5 van Gruppe Granit en sneuvelde op 10 mei 1940 op het Fort Eben Emael . Wij danken dhr. Van der Elst hartelijk voor het ter beschikking stellen. [HvD]

[20 september 2012 ] Inmiddels is nagenoeg al het bronmateriaal dat in Freiburg te vinden was in ons bezit. Een imposante hoeveelheid nieuw materiaal, dat aangevuld werd middels enkele aankopen elders. Helaas is de eindconclusie dan toch weer dat veel Duitse gevechtsverslagen en/of Kriegstagebücher de oorlog niet overleefd hebben. Dit betekent dat met betrekking tot een aantal lokatie's langs de Maaslinie het speuren naar informatie voorlopig door gaat. Om de kans om überhaupt nog aanvullende informatie te vinden is besloten online  een beroep te doen op derden. Aangevangen is een oproep aan de nabestaanden of familieleden van destijds gesneuvelde of krijgsgevangen genomen Duitse soldaten. Hiertoe is onder het hoofdstuk Intro een pagina "Oproepen en verzoeken" aangemaakt.[HvD]

[20 september 2012 ] Een heikele kwestie in het onderzoek is de inzet van 2 bijzondere eenheden aan Duitse zijde, het Bau-Lehr-Bataillon z.b.V. 800 en het Infanterie-Bataillon z.b.V.100 . Beiden vielen onder de Abwehr , de Geheime Dienst van het Duitse leger, en het is nagenoeg ondoenlijk daar nieuwe informatie over te vinden. Dit is ons desondanks, zij het beperkt, in de afgelopen maanden toch gelukt, zoals het ook gelukte contact te krijgen met een voormalig "Brandenburger". Daarnaast loopt er simultaan een onderzoek naar de NSB-organisatie "Sport en Spel ", die een flink aantal Nederlanders wist te ronselen voor de Abwehr . Ook dit onderzoek is in volle gang. Eén van deze geronselden is nog in leven, maar het betreft een naar Duitsland ontvluchtte, in Nederland voor oorlogsmisdaden veroordeelde persoon te zijn.......  Het onderzoek naar deze eenheden en personen, die als eerste de strijd met Nederlandse soldaten aangingen tijdens de overvallen op meerdere bruggen is van wezenlijk belang. Het kost echter veel tijd en energie, en heeft tot gevolg gehad dat andere zaken werden stilgelegd. Wij houden u op de hoogte. [HvD]

[21 september 2012 ] Door dhr. Michel Beckers werd een foto van het veldgraf van Obergefreiter Adolf Erras ter beschikking gesteld, waarvoor onze dank. Erras behoorde tot Korps-Nachrichten-Abteilung 427 (XXVII.AK ) en was gedetacheerd aan de Nachrichten-Abteilung 269 (269.ID ). Hij sneuvelde op 10-05-1940 te St Geertruid . De foto zal binnenkort aan het Ereveld worden toegevoegd. [HvD]

[6 oktober 2012 ] Van dhr. M.B. uit België werden kopieën van brieven uit het archief van de Gemeente Vroenhoven ter beschikking gesteld. Deze brieven betreffen een korrespondentie tussen de gemeente en duitse bezetter betreffende de veldgraven die zich in de Gemeente Vroenhoven bevonden. Dit schrijven, waarvoor wij dhr. M.B. hartelijk danken, geeft duidelijk aan welke manschappen van de Sturm-Abteilung Koch sneuvelden en een veldgraf kregen te Vroenhoven . Door deze nieuwe primaire bron is het nu nagenoeg zeker dat vele duitse gesneuvelden foutief geregistreerd werden als gesneuveld en begraven te Vroenhoven terwijl dit te Canne moest zijn. [HvD]

[17 oktober 2012 ] Heden zijn een 20-tal bronnen toegevoegd aan de toch al aanzienlijke bronnenlijst van de website. Zo ontvingen wij de afgelopen maanden van dhr. Wolfgang Grote uit België afschriften van het onderzoek van de toenmalige Lieutenant_Colonel Honoraire A. Bikar betreffende de strijd tussen 269. ID en Belgische eenheden in de eerste dagen van Fall Gelb op Belgisch grondgebied. Van dhr. Bernd B. uit Berlijn ontvingen wij in afschrift de "Geschichte der 3. Kompanie des Infanterie-Regiments 109 im Krieg 1939-1945 " en van dhr. Alain Floch uit Frankrijk informatie betreffende het Inf.Btl.z.b.V.100 . Daarnaast is er contact geweest met dhr. Hinrich-Boy Christiansen, een voormalig Brandenburger die zijn levensverhaal beschreef in het boek Mit Hurra gegen die Wand: Erinnerungen eines "Brandenburgers ", die ons van belangwekkende informatie voorzag.

Een nieuwe ontwikkeling is tevens het onderzoek naar de aktieve deelname van Nederlandse vrijwilligers aan de inval in Nederland. De personalia van een groot aantal van deze Nederlanders, die betrokken waren bij de inzetten van het Inf.Btl.z.b.V.100 en het Bau-Lehr-Btl.z.b.V.800 wisten wij te achterhalen. Een groot aantal werd na de oorlog voor deze hulp, maar ook voor verdere misdragingen gedurende de oorlog, vervolgd en berecht. Desondanks is er zeer weinig bekend over de beweegredenen van deze personen maar ook over het verloop van de vele akties, waarbij zij betrokken waren, vanuit hun perspectief. Vanuit het perspectief van de aanvaller is er weinig bekend over het verloop van en de voorbereidingen op de overvallingen van de bruggen in de Maaslinie. Vanuit de Stichting Kennispunt Mei 1940 is derhalve een verzoek ingediend bij het Nationaal Archief , waarop wij een positief antwoord mochten ontvangen. Dit betekent dat van in ieder geval 7 Nederlandse betrokkenen en de commandant van het Bau-Lehr.Btl.z.b.V.800 , Oberleutnant Wilhelm Walther , de dossiers ingezien mogen worden. Een ontwikkeling in het onderzoek waarmee wij uiteraard content zijn en die mogelijk de beantwoording van vele vragen zal bewerkstelligen. [HvD]

[16 januari 2013 ] Van de duitse verzamelaar A.F. ontvingen wij heden een getypt verslag van het Inf.Btl.z.b.V.100. Dit verslag, vermoedelijk opgesteld in 1940, is afkomstig van de toenmalige Zugführer in 3./Inf.Btl.z.b.V.100, Leutnant Willi Bröcker (later Hauptmann en O2 in de staf van 14. Panzer-division ). In 2,5 pagina's DinA4 verhaalt Bröcker over de inzet bij Veldwezelt . U kunt zich voorstellen dat wij wel heel blij verrast werden met dit verslag. Daarnaast stelde A.F. ons nog enkele graffoto's ter beschikking,  waaronder die van het graf van Leutnant Hans-Joachim Hocke . Een wel heel fraai begin van het nieuwe jaar voor wat betreft ons onderzoek. [HvD]

[5 maart 2013 ] Inmiddels is auteur al langere tijd bezig met het onderzoek in het Nationaal Archief in 's-Gravenhage. Dit is een moeizaam proces, aangezien er niets uit de CABR-akten mag worden gekopieerd, gefotografeerd, etc. Men mag de akten inzien en vervolgens aantekeningen maken dan wel de teksten die men nodig acht overschrijven. U kunt zich de vele uren noeste type-arbeid op de laptop voorstellen. Desondanks is het geweldig te doen, zowel vanwege de ongekende inhoud van de dossiers alswel het fijne contact met het personeel van het NA. Menig bedrijf, zo durf ik te zeggen, kan daar een voorbeeld aan nemen. Maar terzake......  Inmiddels is er al veel duidelijk geworden over de inzet van de Nederlandse vrijwilligers in de gelederen van onze toenmalige vijand. Maar er zullen nog vele uren van onderzoek volgen om het "plaatje", voor zover mogelijk, echt compleet te krijgen.  Om u in ieder geval een eerste indruk te geven waartoe al bekende informatie aangevuld met informatie uit het Nationaal Archief kan leiden, is alvast een aanvang gemaakt met het levensverhaal van Oberleutnant Wilhelm Walther , commandant van 4./Baulehr-Bataillon z.b.V.800 , die op 24 juni 1940 onderscheiden werd met het Ridderkruis voor de verovering van de brug bij Gennep. [HvD]

[8 en 9 maart 2013 ] Er wordt enig onderhoud aan de site verricht. Er zijn enkele onregelmatigheden uit de content verwijderd en de (nog bescheiden) fotopagina is aangepast. De directe link met het forum op de website van collega stichting de Greb is verwijderd (omdat aldaar de forumsectie over de Maaslinie al een jaar lang niet meer actief is).

Laat u zich door dit laatste niet misleiden. De samenwerking met onze collegae van Stichting de Greb is uitmuntend - we draaien onze sites op gezamenlijke servers en Rutger is nog steeds onze technische steun en toeverlaat - maar de collegae besloten vorig jaar het forum in omvang te beperken, mede vanwege beperkte moderation capaciteit. Begrijpelijk, en dus werd het hoog tijd de link bij ons te verwijderen. [AG]

[14 maart 2013 ] Wegens een software update van onze provider waren de websites vannacht op zwart. We hebben hebben dat uiteraard snel voor u hersteld. [AG]

[21 mei 2014] Verwerking gegevens van de soldaat Wouter Keijman (3-III-26.RI) die wordt herbegraven op het Militair Ereveld Grebbeberg. [AG]

[27 juli 2016] Nieuwe informatie in ereveld geplaatst.

Informatie delen

De auteur is overtuigd van de moraal dat informatie over mei 1940 gedeeld moet worden. Informatie die wordt verzameld wordt dan ook met meerdere personen, instanties en als het opportuun is, met het NIMH gedeeld. De auteur hecht eraan dat informatie het publieke domein bereikt, en niet wordt afgeschermd. Mocht er echter ooit iemand menen dat rechten worden geschonden, dan verzoekt de auteur hen nadrukkelijk contact op te nemen middels hvd@kennispuntmei1940.nl