Print deze pagina

Duits dispositief Fall Gelb

Inleiding

In onderstaande matrix wordt een overzicht gegeven van de Duitse gevechtseenheden die op 10 mei 1940 beschikbaar waren voor het OKW en OKH, alsmede overige landstrijdkrachten zoals de parachutisten (Luftwaffe) en de SS Verfügungstruppen. Bautruppen, die een onzienlijk deel van de tot het Duitse legerpotentieel gerekende sterkte vormden, zijn niet meegenomen in het overzicht. Ook zijn zelfstandige eenheden onder regimentsniveau - zoals zelfstandige artillerie-, FLAK- en pioniereenheden - niet in de opsomming vermeld.   

Voorts is van belang dat het tijdstechnische uitgangspunt voor de getoonde gegevens ligt op 9 mei 1940. Operationele wijzigingen, waarvan er legio vanaf het eerste uur plaatsvonden, zijn dus niet verwerkt. Zodoende zijn relatief veel eenheden aangemerkt als operationele reserves en worden sommige eenheden onder legerkorpsen gesorteerd waar zij uiteindelijk niet onder in actie zouden komen. Zeker voor Heeresgruppe A geldt, dat veel eenheden achter de gepantserde voorhoedes zouden worden ingezet voor consolidatie en beveiliging. De toewijzing van die eenheden aan legerkorpsen was een operationele besluitvorming, die hieronder dus niet is weergegeven.

Grof dispositief

Zonder in al te veel detail te vervallen - op deze plaats - is het wellicht prettig om een dispositief op hoofdlijnen in beeld te krijgen. Daarom een beknopte schets van de ontwikkeling van de Duitse eenheden aan de vooravond van Fall Gelb.

Op 9 mei 1940 waren in hoofdzaak troepen uit vijf lichtingen [1 t/m 5e Welle] actief, terwijl van de 6e en 7e lichting ook al eenheden geactiveerd waren. De 8e en 9e lichting waren in oprichting tijdens de eerste fase van de operatie en zou pas bij Fall Rot - de aanval op Frankrijk - operationeel beschikbaar komen. Dat gold overigens voor de 6e en 7e Welle eveneens voor werkelijke operationele inzet. De 8e, 9e en 10e Welle werden vooral gebruikt voor veiligheidsbezettingen.

Op 9 mei 1940 waren er eenheden van tien lichtingen geactiveerd. Het waren 110 reguliere infanteriedivisies, en een infanteriedivisie in oprichting, vier volledig gemotoriseerde infanterie divisies, drie divisies bergtroepen (plus één in oprichting), elf Landschutz divisies (< brigade grootte), vier vestingdivisies, drie gemotoriseerde SS infanterie divisies, een zelfstandig gemotoriseerd SS regiment, een luchtlandingsdivisie, een parachutistendivisie (in werkelijkheid de grootte van een brigade) en enkele kleinere infanterieverbanden. Daarnaast één klassieke cavaleriedivisie en tien tankdivisies, plus een zelfstandig tankbataljon. Bovendien waren er nog infanteriedivisies die tijdens (c.q. na het begin van) de veldtocht werden opgericht, zoals de 270-280 serie, de 4e Gebirgsdivision, en de 11e Panzerdivision. Tenslotte - en die eenheden worden hieronder niet vermeld - een contingent van enige honderdduizenden manschappen in zelfstandige artillerie eenheden, pionier eenheden en vooral in Bautruppen. Die laatste eenheden waren actief kort achter het front om direct infrastructuur te herstellen en aan te leggen. Deze eenheden opsommen zou een boekwerk op zich vergen en daarvoor is niet gekozen.

Naast de verbanden in Noorwegen, Denemarken, Polen en de veiligheidsbezettingen van de grenzen in het thuisland en Oostenrijk, waren de meeste troepen ingedeeld onder vier hoofdgroepen: OKH (merendeels troepen in opbouw en veiligheidsbezetting thuisland), Heeresgruppe A (tegenover België), Heeresgruppe B (tegenover Nederland en noordoosten België) en Heeresgruppe C (tegenover Maginotlinie).

De Heeresgruppe A had in de voorste lijnen vijf legers, van west naar oost het 4e, 12e en 16e Leger in voorste lijn en het 2e en 9e Leger - naar behoeve met reserves in te vullen - in tweede lijn. De Panzergruppe Kleist [22e Leger] had vijf tankdivisies (aangevuld met twee tankdivisies van het korps van Hoth) en een aantal gemotoriseerde divisies. Daarnaast was er nog een aanzienlijke legerreserve, die in hoofdlijnen zou worden ingezet ter uitbouw en beveiliging van de door de voorste eenheden bereikte corridor. De operationele sector lag tussen Luik en Sedan.

De Heeresgruppe B had slechts het 6e en het 18e Leger met een bescheiden legerreserve. Het grote 6e Leger richtte zich op de rechtflank van Heeresgruppe A. Het bescheiden 18e Leger was geheel op Nederland geconcentreerd, met beveiligende taken op de rechtervleugel van het 6e Leger. Het 7e Fliegerkorps, dat uit 22.(LL)ID en 7.FD bestond, viel rechtstreeks onder de Luftwaffe. Het wordt desondanks benoemd omdat het een duidelijke rol speelde in de landoorlog. Gemakshalve wordt het 7e Flieger Korps onder het 18e Leger gepositioneerd, maar in de bevelsketen stond het direct onder de Luftwaffe. Het zou op 14 mei echter onder Heer bevel komen, toen het op 13 mei geactiveerde (en hieronder dus niet benoemde) 39.AK het 7e FK onder operationeel bevel nam.

De Heeresgruppe C had het 1e Leger, dat het noordelijke front tegenover de Maginotlinie vormde (Saar sector) en het 7e Leger dat het zuidelijke front vormde [sector Karlsruhe - Freiburg]. Beide legers hadden een aanzienlijke reserve in tweede lijn. De Heeresgruppe had in Fall Gelb slechts een afwachtende taak en bleef zodoende passief tegenover de Maginotlinie liggen.

Wehrkreis

De meeste eenheden werden binnen een Wehrkreis opgericht en onderhouden. Bespreking daarvan in het hoofdstuk dat de algemene Duitse legerzaken bespreekt. Hoewel in de periode 1934-1940 de meeste eenheden nog een homogeen streekgebonden karakter kenden, werd al vanaf lage lichtingen geschoven met eenheden uit andere Kreise. Sommige eenheden van de lagere lichtingen waren zelfs samengesteld uit verbanden uit wel drie of vier verschillende regio's.

Voor een handig overzicht, hieronder een tabel met de Wehrkreise (mei 1940):

Wehrkreis Hoofdlocatie
   
I Köningsberg
II Stettin
III Berlijn
IV Dresden
V Stuttgart
VI Münster
VII München
VIII Breslau
IX Kassel
X Hamburg
XI Hannover
XII Wiesbaden
XIII Nürnberg
XVII Wenen
XVIII Salzburg


Overzicht 

In het overzicht worden de volgende afkortingen gebruikt:

ID staat voor Infanterie Division, PD voor Panzer Division, GebD voor Gebirgsjäger Division (Bergtroepen), KD voor Kavallerie Division (traditionele cavalerie), FD voor Fliegerdivision, GD voor het speciale gemotoriseerde regiment Gross Deutschland, SSLAH voor SS Leibstandarte Adolf Hitler, SSVT voor SS Verfügungstruppe Division, SS TK voor SS Totenkopf Division, SS Pol voor SS Polizei Division en Pz Abt ZbV voor Panzer Abteilung zum besonderen Verwendung. Voorts GrK voor Panzergruppe (von) Kleist, HrG voor Heeresgruppe, OKH voor Oberkommando des Heeres, 21Gr voor 21e Armeegruppe (Noorwegen), GAKN voor Grenzabschnittkommando Nord (S=Süd, M=Mitte) en 'mot.' voor motorisiert (gemotoriseerd).

HGr staat voor Heeresgruppe [legergroep], AK voor Armeekorps [legerkorps]. In de commandantenlijst staan de afkortingen GM [Generalmajor]. GL [Generalleutnant] en in sommige gevallen een toevoeging 'td' [tijdelijk] wat betekent dat iemand tijdelijk in die rang acteerde (enige tijd nadien gevolgd door aanstelling in die rang). In de kolom 'land' wordt het eerste 'doelland' en in veel gevallen ook het tweede 'doelland' weergegeven.

De rangen van de divisiecommandanten zijn de rangen, die ze op het meetmoment 9 mei 1940 hadden. Bron voor de juiste rangsindicatie is het register van Duitse landmachtgeneraals tijdens de Tweede Wereldoorlog ['Die Generale des Heeres'] van Wolf Keilig [519]. Op veel internetbronnen worden onjuiste personen en/of rangen vermeld. Wehrkreis en Welle is voor de eerste vier Wellen bepaald aan de hand van het uitgebreide onderzoekswerk van Werner Haupt [507] en aanvullend diverse aanvullende bronnen, waaronder de Lexicon-der-Wehrmacht.

Nadere uitleg over Wehrkreis en Welle is te vinden op de pagina die de Duitse landmachteenheden voor het zuidfront bespreekt.

Eenheid Welle Kreis HGr Armee AK Land Bevelhebber Bijzonderheden
                 
1.ID   1 Res  GM P. Kleffel HrG res 
2.ID (m)  1 II GrK 41  Lux/B  GL P. Bader   
3.ID   1 III  A 12  Lux/B  GL W. Lichel   
4.ID   1 IV  12 Res  GL E.O. Hansen  HGr res. 
5.ID   1 12  18  Lux/B  GL W. Fahrmbacher   
6.ID   1 VI  16  Res  Lux/B  GL A.C.R.J.M. von Biegeleben HrG res.
7.ID   1 VII  NL/B  GM E. von Gablenz   
8.ID   1 VIII  GL R. Koch-Erpach   
9.ID  1 12  Res  Lux/B  GL G. von Apell HrG res. 
10.ID   1 II  OKH  OKH  OKH    GL C. von Cochenhausen  OKH res. 
11.ID   1 XI  Res    GM H. von Böckmann  HrG res. 
12.ID   1 IV  GM W. von Seydlitz-Kurzbach   
13.ID (m)  1 XI  GrK  14  Lux/B  GM F.W. von Rotkirch und Panthen   
14.ID   1 IV  11  NL/B  GL. F. Kress von Kressenstein   
15.ID   1 VII  16  13    GL F.W. von Chappuis   
16.ID (m)  1 VI  12  Lux/B  GM H. Krampf  Motorisatie gaande 
17.ID   1 XIII  16  13  Lux/B  GL H. Loch   
18.ID   1 VIII  NL/B  GM F.C. Cranz   
19.ID   1 XI  11  NL/B  GM O. von Knobelsdorff   
20.ID (m)   1 Res    GL M. von Wiktorin  HrG res. 
21.ID   1 12  18  Lux/B  GM O. Sponheimer   
22.ID   1 LL  LL  LL  NL  GL H. von Sponeck  LL div., 7.FK 
23.ID   1 III  12  Lux/B  GL W.K.T. von Brockdorff-Ahlefeldt   
24.ID   1 IV  12  Lux/B  GM J. von Obernitz   
25.ID   1 12  18  Lux/B  GL E.H. Clössner   
26.ID   1 VI  16  Res    GL S. von Förster  Armee res. 
27.ID   1 VII  12  Res    GL F. Bergmann  HrG res. 
28.ID   1 VIII  GL H. von Obstfelder   
29.ID (m)  1 IX  GrK  14  Lux/B GM W. von Langermann und Erlencamp   
30.ID   1 NL/B  GL K. von Briesen   
31.ID   1 XI  11  NL/B  GL R. Kämpfe   
32.ID   1 II  GL F. Böhme   
33.ID   1 XII  16  Res    GM R. Sintzenich  HrG res. 
34.ID   1 XII  16  23  Lux/B  GL H. Behlendorff   
35.ID   1 NL/B  GL H.W. Reinhard   
36.ID   1 XII  16  Lux/B  GL G. Lindemann   
44.ID   1 XVII  OKH  OKH  OKH    GM F. Siebert  OKH res. 
45.ID   1 XVII  OKH  OKH  OKH    GL F. Materna  OKH res
46.ID   1 XIII  OKH  OKH  OKH  NL/Res  GL P. von Hase  IR.72 LL NL / OKH res.  
50.ID   1 III  OKH  OKH  OKH    GL K. Sorsche  OKH res
52.ID   2 IX  16  Res    GL H.J. von Arnim  16.Armee res 
56.ID   2 IV  NL/B  GM K. Kriebel   
57.ID   2 VII  OKH  OKH  OKH    GL O. Blümm  OKH res. 
58.ID   2 16  23  Lux/B  GM I. Heunert   
60.ID (m)   1 II  OKH  OKH  OKH    GM F. Eberhardt  Motorisatie gaande 
61.ID   2 4   GL S. Hänicke   
62.ID   2 VIII  15  GM W. Kleiner   
68.ID   2 III  16  Lux/B  GM G. Braun   
69.ID   2 VI  21Gr 21Gr  21Gr GM H. Tittel  Noorwegen 
71.ID   2 XI  16  Res    GL K. Weisenberger  16.Armee res 
72.ID   2 XII  OKH  OKH  OKH    GL F. Mattenklott  OKH res.
73.ID   2 XIII  16  Res    GL B. Bieler  16.Armee res 
75.ID   2 II  12  Fr  GM E. Hammer   
76.ID   2 III  16  23 Lux/B  GM M. de Angelis   
78.ID   2 OKH  OKH  OKH    GL C. Gallenkamp  OKH res. 
79.ID   2 XII  C 30  Fr  GM K. Strecker   
81.ID   6 VIII  OKH  OKH  OKH    GM F.W. von Löper  OKH res. 
82.ID   6 IX  OKH  OKH  OKH    GM J. Lehmann  OKH res. 
83.ID   6 XI  OKH  OKH  OKH    GM K. von der Chevallerie  OKH res. 
86.ID   2 VI  OKH OKH  OKH    GM J. Witthöft  OKH res. 
87.ID   2 IV  8   GM B. von Studnitz   
88.ID   6 XIII  OKH OKH  OKH    GM F. Gollwitzer  Opbouw in WK 
93.ID   5 III  30  Fr  GL O. Tiemann   
94.ID   5 IV  Res    Gen H. Volkmann  HrG res.
95.ID   5 IX  30  Fr  GL H.H. Sixt von Arnim   
96.ID   5 XI  Res    GM E. Vierow  HrG res 
98.ID   5 XIII  Res  Fr  GM H. Stimmel  HrG res.
161.ID  7 OKH  OKH  OKH    GM H. Wilck  OKH res 
162.ID   7 II  OKH  OKH  OKH    GM H. Franke  OKH res 
163.ID   7 III  21Gr  21Gr  21Gr  GM E. Engelbrecht  Noorwegen 
164.ID   7 IV  OKH OKH OKH   GM J. Folttmann  OKH res.
167.ID   7 VII  OKH OKH OKH    GL O. Vogl OKH res.
168.ID   7 VIII  OKH OKH  OKH    GL td H. Mundt  In opbouw 
169.ID   7 IX  OKH  OKH  OKH    GM td H. Kirchheim  OKH res 
170.ID   7 Den  Den  Den  Den  GM W. Witke  Denemarken
181.ID   7 XI  21Gr 21Gr 21Gr GM K. Woytasch  Noorwegen 
183.ID   7 XIII  OKH  OKH  OKH    GM B. Dippold  OKH res. 
196.ID   7 XX  21Gr 21Gr  21Gr  GL td R. Pellengahr  Noorwegen 
197.ID   7 XXI  OKH  OKH  OKH    GM H. Meyer-Rabingen  OKH res.
198.ID   7 Prag  Den  Den  Den  Den  GM O. Roetig  Denemarken 
199.ID   7   Opr  Opr  Opr  GM H. von Kempski  In oprichting 
205.ID   3 OKH  OKH  OKH    GL E. Richter  OKH res. 
206.ID   3 GAKN GAKN GAKN Pl  GM H. Höfl  Polen 
207.ID   3 II  18  10  NL  GL K. von Tiedemann   
208.ID   3 III  18  Res  NL/B  GM M. Andreas  HrG res.
209.ID   3 IV  GAKM GAKM 32  Pl  GM H. Stengel  Polen 
211.ID   3 VI  Res    GM K. Renner  HrG res. 
212.ID   3 VII  OKH  OKH  OKH    GM T. Endres  OKH res. 
213.ID   3 VIII  GAKM GAKM 35  Pl  GM R. de l'Homme de Courbiere  Polen 
214.ID   3 IX  21Gr  21Gr  21Gr  GM M. Horn  Noorwegen 
215.ID   3 37    GM B. Kniess   
216.ID   3 XI  9   GL H. Böttcher   
217.ID   3 OKH  OKH  OKH    GL R. Baltzer  OKH res. 
218.ID   3 III  GAKM GAKM 36  Pl  GL W. Grote  Polen 
221.ID   3 VIII  OKH  OKH  OKH    GL J. Pflugbeil  OKH res. 
223.ID   3 IV  Res    GL P.W. Körner  HrG res. 
225.ID   3 18  Res  NL/B  GM E. Schaumberg  HrG res
227.ID   3 VI  18  10  NL  GM F. Zickwolff   
228.ID   3 GAKM GAKM 35  GL H. Suttner  Polen
231.ID   3 XIII  GAKS GAKS  34  Pl  GM H. Schönhärl  Polen 
239.ID   3 VIII  GAKS  GAKS  34  Pl  GM F. Neuling  Polen 
246.ID   3 XII  37  Fr  GL E. Denecke   
251.ID   4 IX  Lux/B  GL H. Kratzert   
252.ID   4 VIII  12  Fr  GL V. Böhm-Benzing   
253.ID   4 VI  27  GL F. Kühne   
254.ID   4 VI  18  26  NL  GL td W. Behschnitt   
255.ID   4 IV  Res    GM W. Wetzel  HrG res.
256.ID   4 IV  18  26  NL  GM G. Kauffmann   
257.ID   4 III  14  Fr  GL M. Viebahn   
258.ID   4 II  12  Fr  GL W. Henrici   
260.ID   4 OKH  OKH  OKH    GL H. Schmidt  OKH res. 
262.ID   4 XVII  14  Fr  GL E. Theissen   
263.ID   4 XII    GM F. Karl   
267.ID   4 XI  A   GL E. Fessmann   
268.ID   4 VII  14  Fr  GM E. Straube   
269.ID   4 27  NL/B  GM E.E. Hell   
290.ID   8 OKH  OKH  OKH    GL M. Dennerlein  In oprichting (i.o.) 
291.ID   8 OKH  OKH  OKH    GM G. Herzog  i.o. 
292.ID   8 II OKH  OKH  OKH    GM M. Dehmel  i.o. 
293.ID   8 III  OKH  OKH  OKH    GM J. Russwurm  i.o. 
294.ID   8 IV  OKH  OKH  OKH    GL td O. Gabcke  i.o. 
295.ID   8 XI  OKH  OKH  OKH    GM H. Geitner  i.o. 
296.ID   8 XIII  OKH  OKH  OKH    GM W. Stemmermann  i.o. 
297.ID   8 XVII  OKH  OKH  OKH    GL. M. Pfeffer  i.o. 
298.ID   8 VIII  OKH OKH  OKH    GM W. Gräsnner  i.o. 
299.ID   8 IX  OKH  OKH  OKH    GM W. Moser  i.o. 
311.ID   3 GAKN  GAKN  GAKN  Pl  GM P. Gerhardt  Landschutz
351.ID  9 XVII GAKN GAKN 34 Pl GM P. Göldner Landschutz
358.ID  9 VIII  GAKS GAKS 34 Pl  GM R. Pilz  Landschutz
365.ID  9 GAKS  GAKS  34  Pl  GM K. Haase  Landschutz
372.ID  9 IV  GAKM  GAKM 36  Pl  GM F. von der Lippe  Landschutz
379.ID  9 IX  GAKM GAKM 32  Pl  GM L. Müller  Landschutz
386.ID  9 III  GAKM GAKM 35  Pl  GM td W. Edler Herr von Plotho  Landschutz
393.ID  9 VI  GAKM GAKM 36  Pl  GM T. von Wrede  Landschutz
395.ID  9 GAKN GAKN 45  Pl  Onb.  Landschutz
399.ID  9 GAKN GAKN 45  Pl  GM H. von Kropff  Landschutz
526.ID   8  VI  18  10  NL  GM H. von Sommerfeld  Landschutz 
554.ID  8 V C 7 Res D GL A. von Hirschberg Stellungdiv.
555.ID  8 VI C 7 25 D GM W. Henrici Stellungdiv.
556.ID  8 XII C 7 Res D GL td K. von Berg Stellungdiv.
557.ID  8 IV C 7 25 D GM H. Kuprion Stellungdiv.
                 
1.GebD    VII  12  18  GL L. Kübler   
2.GebD    XVIII  21Gr 21Gr 21Gr GL V. Feurstein  Noorwegen 
3.GebD    XVIII  21Gr 21Gr 21Gr GM E. Dietl  Noorwegen 
6.GebD Opr Opr Opr D In oprichting In oprichting
7.FD      LW  LW  7.FK  NL  GL K. Student  Deel B/Nw 
IR GD    III  GrK 19  Ob von Schwerin  Mot. 
IR SSLAH      18  10  NL  Grfr J. Dietrich  Mot. 
SS VT Div      18  26  NL  Ogrfr P. Hausser  Mot. 
SS TK Div    VII  OKH  OKH  OKH    Ogrfr T. Eicke  OKH res.
SS Pol. Div    III  OKH  OKH  OKH    Grfr K. Pfeffer-Wildenbruch  OKH res.
                 
1.KD      18  - NL  GM K. Feldt  Trad. cav. div 
                 
1.PD    IX  GrK 19  Lux/B  GL F. Kirchner  PzGr Kleist 
2.PD    XVII  GrK 19  Lux/B  GL R. Veiel  PzGr Kleist 
3.PD    III  16  NL/B  GM H. Stumpff  PzK Höpner 
4.PD    XIII  16 NL/B  GM J.J. Stever  PzK Höpner 
5.PD    VIII  15  GL M. von Hartlieb-Walsporn  PzK Hoth 
6.PD    VI  GrK 41  Lux/B  GM W. Kempf  PzGr Kleist 
7.PD    IX  15 GM E. Rommel  PzK Hoth 
8.PD    III  GrK 41  Lux/B  GL A. Kuntzen  PzGr Kleist 
9.PD    XVII  18  26  NL  GM A. von Hubicki   
10.PD    IX  GrK 19  Lux/B  GL F. Schaal  PzGr Kleist 
Pz Abt zbV 40    III  Gr21 Gr21 Gr21 Obstlt Volcheim  54 tanks (N. + Den.) 
                 

 

Informatie zal in de loop der tijd nog worden aangevuld, daar waar onvolledig. Met name voor een aantal Wehrkreis vermeldingen is sprake van tegenstrijdige bronnen en is nadere verificatie vereist alvorens tot publicatie wordt overgegaan.

Indeling naar Armee en Armeekorps (AK)

Hieronder een overzicht van de indeling van de divisies in de verschillende hogere commando's, waarbij divisies aan Heeresgruppe, Armee en Armeekorps zijn gekoppeld. De hogere eenheden worden bovendien gemeld met hun bevelhebbers.

HrG Armee AK Div Commandant Aantekening
           
A       Gen-ob G. von Rundstedt  
  4     Gen-ob G. von Kluge    
    2. AK   Gen A. Strauss   
      12.ID    
      32.ID    
      263.ID    
    5.AK   Gen R. Ruoff   
      251.ID    
    8.AK   Gen W. Heitz   
      8.ID     
      28.ID     
      87.ID     
      267.ID     
    15.AK    Gen H. Hoth   
      62.ID     
      5.PD     
      7.PD    
    Res       
      211.ID     
A           
  12      Gen-Ob W. List   
    3.AK    Gen C. Haase   
      3.ID     
      23.ID     
    6.AK    Gen O.W. Förster   
      16.ID     
      24.ID     
    18.AK    Gen E. Bayer   
      5.ID     
      21.ID     
      25.ID     
      1.GebD    
    Res       
      9.ID     
      27.ID     
A          
  16      Gen E. Busch   
    7.AK       
      36.ID     
      68.ID     
    13.AK    Gen E. Ritter von Schobert   
      15.ID     
      17.ID     
    23.AK    GL A. Schubert   
      34.ID     
      58.ID     
      76.ID     
    Res       
      6.ID     
      26.ID     
      33.ID     
      52.ID     
      71.ID     
      73.ID     
A          
  PzGrK      Gen E. von Kleist   
    14.AK    Gen G. von Wietersheim   
      13.ID    Mot. 
      29.ID    Mot. 
    19.AK    Gen H. Guderian   
      IR GD    Mot. 
      1.PD     
      2.PD     
      10.PD     
    41.AK    GL G.H. Reinhardt   
      2.ID    Mot. 
      6.PD     
      8.PD     
           
B        Gen-ob F. von Bock   
  6     Gen-ob W. von Reichenau  
    4.AK    Gen L.T.A.V. von Schwedler   
      7.ID     
      18.ID     
      35.ID     
      61.ID     
    9.AK    Gen H. Geyer   
      30.ID     
      56.ID     
      216.ID     
    11.AK    GL J. von Kortzfleisch   
      14.ID     
      19.ID     
      31.ID     
    16.AK    Gen E. Höpner  
      3.PD     
      4.PD     
    27.AK    Gen K. von Prager  
      253.ID     
      269.ID     
    Res       
      20.ID   (mot.)
      1.ID    
      11.ID     
      223.ID     
      255.ID     
B           
  18     Gen G. von Küchler  
    7.FK    GL K. Student  Luftwaffe 
      22.(LL)ID    incl IR.72 
      7.FD     
    OKH      
      1.KD    
    10.AK    GL C. Hansen   
      207.ID     
      227.ID     
      IR SSLAH     
      IR SSDF    IR van SSVT 
      526.ID    Landschutz 
    26.AK    Gen A. Wodrig   
      254.ID     
      256.ID     
      SSVT    min SSDF 
      9.PD     
    Res       
      208.ID     
      225.ID     
C        Gen-ob W. von Leeb   
  1     Gen-Ob E. von Witzleben  
    12.AK    GL G. Heinrici   
      75.ID     
      252.ID     
      258.ID     
    14.AK    Gen G. von Wietersheim   
      257.ID     
      262.ID     
      268.ID     
    30.AK    Gen O. Hartmann   
      79.ID     
      93.ID     
      95.ID     
    37.AK   GL A. Böhm Tettelbach   
      215.ID     
      246.ID     
    Res       
      94.ID     
      98.ID     
C           
  7     GL F. Dollmann  
    Res       
      96.ID     
      554.ID   Stellungdiv
      555.ID    Stellungdiv 
      556.ID   Stellungdiv
      557.ID    Stellungdiv 
           
OB-Ost        GL C.L. von Gienanth   
  GAKN      Gen A. von Vollard-Bockelberg  Polen 
    Stab       
      206.ID     
      311.ID    Landschutz 
    45.AK   Gen td K. von Greiff   
      395.ID    
      399.ID    
GAKM      GL C.L. von Gienanth  Polen 
    32.AK   Gen G. von Pogrell   
      209.ID    
      379.ID   Landschutz
    35.AK   GL M. von Schenckendorff   
      213.ID     
      228.ID    
      386.ID    Landschutz 
    36.AK    GL C.L. von Gienant (act.)   
      218.ID     
      372.ID    Landschutz 
      393.ID    Landschutz 
  GAKS      Gen W. Ulex  Polen 
    34.AK    Gen H. Metz   
      231.ID    
      239.ID    
      351.ID   Landschutz
      358.ID   Landschutz
      365.ID   Landschutz
      425.IDzbV   Landschutz
Den       Gen L. Kaupisch   
    Den   Gen L. Kaupisch   
      170.ID    
      198.ID    
OB Norw       Gen N. von Falkenhorst  Noorwegen
    21.Gr    Gen N. von Falkenhorst   
      69.ID    
      163.ID    
      181.ID    
      196.ID    
      214.ID     
      2.GebD    Bergtroepen 
      3.GebD    Bergtroepen 
      40 Pz zbV    Tankbataljon 
OKH           
  OKH  Reserve       
      10.ID     
      44.ID     
      45.ID    
      46.ID   IR.72 NL
      50.ID    
      57.ID    
      60.ID    
      72.ID    
      78.ID    
      81.ID    
      82.ID    
      83.ID    
      86.ID    
      88.ID    
      161.ID    
      162.ID     
      164.ID     
      167.ID     
      168.ID    
      169.ID    
      183.ID    
      197.ID    
      205.ID    
      212.ID    
      217.ID    
      221.ID    
      260.ID    
      290.ID    
      291.ID    
      292.ID    
      293.ID    
      294.ID    
      295.ID    
      296.ID    
      297.ID    
      298.ID    
      299.ID    
      SS Pol Div    
      SS TK Div